Call for application in the Component 3: Incentives to Schools/ Renovations for 2019

1574
We are honored to announce the start the activities in the frame of the Component 3: Incentives to Schools/ Renovations and the beginning of the submission of applications for selection of schools that will be included in the component activities.

During 2019, 12 schools in which this component’s activities will be implemented will be selected. For participation in Component 3 in 2019, second year of implementation of USAID Youth Ethnic Integration Project, all primary and secondary schools from the all municipalities can apply.

The selection of the schools will be done according to the set criteria and the interest that the schools will show for involving in the other components’ activities. In each of the selected schools, a School Renovation Team that will be our partner in the work will be established, whose capacities will be strengthened through tailor made trainings.

The School Renovation Teams will be actively involved in the planning, organization and implementation of the renovation activities and will have to provide their own in-kind support, finances or equipment, which will be their cost – share in the renovation process.

The maximum amount per school that will be provided by the USAID Youth Ethnic Integration Project shall not exceed 1.200.000 denars (w/o VAT), and the municipalities/schools should provide at least 25% cost – share.

The application submission will start on February 13th and will last until February 27th, 2019, by 16:00. The applications filled in English should be sent by e – mail to mimo.aplikacii@gmail.com and by post to:

Youth Ethnic Integration Project
(To Component 3)
Str. Vasil Gjorgov 16, floor 2 (Zebra Centar)
1000 Skopje

All application materials as well as the guidance for their filling in can be found below:
1. Application for renovation

2. Guidance for filling in the renovation application
3. Letter of support – school
4. Letter of support – municipality

********************************************************************************************

Задоволство ни е да Ве известиме за започнувањето на активностите во рамките на Kомпонентата 3: Стимул на училиштата/реновирање и почетокот на аплицирањето за избор на училишта кои ќе бидат вклучени во работата на компонентата.

Во текот на 2019 година, ќе бидат избрани 12 училишта во кои ќе се имплементираат активности од оваа компонента. За учество во компонентата 3 во 2019 година, втората година од имплементацијата на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО), може да аплицираат сите основни и средни училишта од сите општини.

Изборот на училиштата ќе се прави врз основа на дефинирани критериуми и интересот кој го покажуваат училиштата за вклучување во активностите на останатите компоненти на Проектот. Во секое од избраните училишта ќе се формира Тим за реновирање на училиштата кој ќе биде наш партнер во текот на работата и чии капацитети ќе бидат зајакнувани преку специјално дизајнирани обуки.

Тимовите за реновирање на училиштата ќе бидат активно вклучени и во планирањето, организирањето и реализацијата на реновирањето, при што ќе треба да обезбедат поддршка во работна рака, финансиски средства или опрема, која ќе биде нивен придонес во процесот на реновирање.

Предвидениот буџет за реновирање на едно училиште од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, не треба да надмине 1.200.000 денари (без вклучено ДДВ), додека учеството на општините/училиштата треба да биде минимум 25% од вкупната вредност на реновирањето.

Поднесувањето на апликацијата ќе започне на 13-ти февруари и ќе трае до 27-ми февруари 2019 година, до 16 часот.  Апликациите и сите пропратни писма да се пополнат на англиски јазик и да се испратат по е-пошта до mimo.aplikacii@gmail.com и по пошта до:

Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)
(за Kомпонента 3)
ул. Васил Ѓоргов 16, кат 2 (Зебра Центар)
1000 Скопје

Сите материјали за аплицирање како и упатството за нивно подготвување можете да ги најдете подолу:
1. Апликација за реновирање

2. Упатство за пополнување на апликација за реновирање
3. Писмо за финансиска поддршка – училиште
4. Писмо за финансиска поддршка – општина

********************************************************************************************

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë për fillimin e aktiviteteve në kuadër të komponentit 3: Stimulimi i shkollave/rinovimi dhe fillimi i aplikimit për përzgjedhjen e shkollave të cilat do të kyçen në punën e Projektit.

Gjatë vitit 2019, do të zgjidhen 12 shkolla në të cilat do të zbatohen aktivitete të këtij komponenti. Për pjesëmarrje në komponentin 3 në vitin 2019, në vitin e dytë të implementimit të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA), mund të aplikojnë të gjithë shkollat fillore dhe të mesme prej të gjithë komunave.

Përzgjedhja e shkollave do të bëhet në bazë të kriterëve të përcaktuara dhe sipas interesit të cilin do ta tregojnë shkollat për përfshirje në aktivitetet e komponentëve të tjera të Projektit.  Në secilën prej shkollave të zgjedhura do të formohen Ekipe për rinovimin e shkollave të cilat do të jenë partnerë tanë gjatë punës dhe kapacitetet e së cilëve do të përforcohen përmes trajnimeve të disejnuara në mënyrë speciale.

Ekipet për rinovimin e shkollave do të kyçen në mënyrë aktive edhe në planifikimin, organizimin dhe realizimin e rinovimit, me ç’rast duhet të sigurojnë mbështetje me fuqi punëtore, mjete financiare ose pajisje, që do të jetë kontribut i tyre në procesin e rinovimit.

Buxheti i paraparë për rinovimin e një shkolle të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik të rinjve në arsim, nuk duhet të tejkalojë 1.200.000 denarë (pa TVSH), derisa pjesëmarrja e komunave/shkollave duhet të jetë minimum 25% e vlerës së përgjithshme për rinovim.

Dorëzimi i aplikacionit do të fillojë më 13 shkurt dhe do të zgjasë deri më 27 shkurt 2019, deri në orën 16.  Aplikacionet dhe të gjitha letrat shoqëruese të plotësohen në gjuhën angleze dhe të dërgohen me е-mail në mimo.aplikacii@gmail.com dhe me postë në:

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA)
(për komponentin 3)
rr. Vasil Gjorgov 16, kati i dytë (Zebra Centar)
1000 Shkup

Të gjitha materialet për aplikim si dhe udhëzimin për përgatitjen e tyre mund t’i gjeni këtu:
1. Aplikim për rinovim
2. Udhëzim për plotësim të aplikacionit për rinovim
3. Letër për përkrahje – Shkolla
4. Letë për përkrahje – Komuna

********************************************************************************************

Kısım 3: Okulların teşviki/tadilatı çerçevesindeki faaliyetlerin başlangıcını ve Proje çalışmalarına dahil olacak okulların seçim başvurusunun başlamış olduğu bilgisini vermek memnuniyet vericidir. 2019 yılı boyunca, bu kısımdaki faaliyetlerin uygulanacağı 12 okul seçilecektir.

2019 yılında, USAID’ın Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu (EGEE) Projesinin uygulanmasının ikinci yılı, 3.kısıma katılmak için tüm tüm belediyelerden tüm ilk ve orta okul başvurabilir.

Okulların seçimi, belirlenmiş kriterlere ve okulların Projenin diğer kalan kısımlarının faaliyetlerine katılma konusunda gösterdikleri ilgiye dayalı olarak yapılacaktır. Seçilmiş olan her bir okulda, çalışma boyunca bizim ortaklarımız olacak olan Okul tadilat takımları kurulacak ve kapasiteleri özel tasarlanmış eğitimlerle geliştirilecektir.

Okulların Okul tadilat takımları, tadilatın planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde de aktif olarak dahil olup tadilat sürecine kendi getirileri mahiyetinde işgücü, finansal kaynak veya donanım desteği sağlamaları gerekecektir.

Bir okulun USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE) tarafından tadilatı için öngörülen bütçe 1.200.000 Denarı geçmemeli (KDV hariç), belediyenin/okulun katılım oranı ise toplam tadilat değerinin minimum %25’u kadar olmalıdır.

Başvuru formlarının teslim edilmesi 13 Şubat’ta başlayarak 27 Şubat 2019 yılı, saat 16:00’ya kadar sürecektir. Başvuru belgeleri ve ekinde gönderilecek tüm mektuplar İngilizce hazırlanıp e-posta olarak mimo.aplikacii@gmail.com adresine ve posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir:

Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi (EGEE)
(kısım 3 için)
Sok. Vasil Gjorgov 16, ikinci kat (Zebra Centar)
1000 Üsküp

Tüm başvuru bilgi ve belgeleri ile bunların doldurulmasına ilişkin talimatı aşağıda bulabilirsiniz:
1. Tadilatı yapılacak okul seçimi için başvuru formu
2. Okul seçimi için başvuru formu doldurma kılavuzu
3. Destek mektubu – okul
4. Destek mektubu – belediye

********************************************************************************************

Са задовољством Вас обавештавамо о почетку активности у оквиру компоненте 3: Подстицај школа/ реновирање и почетак пријављивања за избор школа које ће бити укључене у рад Пројекта.

Током 2019. године биће одабрано 12 школа у којима ће се спровести активности из ове компоненте. За учешће у компоненти 3 у 2019. години, тј. у другој години спровођења Пројекта УСАИД-а за међуетничку интеграцију младих у образовању (МИМО) могу се пријавити све основне и средње школе из свих општина.

Избор школа ће се направити на основу дефинисаних критеријума и показаном интересовању школа за укључивање у активности и других компонента пројекта. У свакој од изабраних школа формираће се Тимови за реновирање школе, који ће бити наши партнери током рада и чији ће се капацитети ојачати кроз посебно дизајниране обуке.

Тимови за реновирање школе биће активно укључени у планирање, организацију и реализацију реновирања, где ће морати пружити подршку радном руком, финансијским средствима или опремом, што ће бити њихов допринос у процесу реновирања.

Предвиђени буџет за реновирање једне школе из Пројекта УСАИД-а за међуетничку интеграцију младих у образовању не треба да пређе 1.200.000 денара (без ПДВ-а), док би учешће општине / школе требало би да буде најмање 25% од укупне вредности реновирања.

Подношење пријаве почиње 13. фебруара и трајаће до 27. фебруара 2019 године, до 16 сати. Пријаве и сва пратећа писма треба попунити на енглеском језику и послати имејлом на mimo.aplikacii@gmail.com и поштом:

Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)
(за компонента 3)
Ул. Васил Ѓоргов 16, други спрат (Зебра Центар)
1000 Скопје

Документи за пријављивање и упутства за њихову припрему може се наћи испод:
1. Пријава за реновирање
2. Упутство за попуњавање пријаве за избор школа за реновирање
3. Писмо за финансиску поддршку – школа
4. Писмо за финансиску поддршку – општина

This activity is part of the Youth Ethnic Integration Project, funded by the United States Agency for International Development (USAID).