Photo Contest

6018

Награден конкурс за најдобри фотографии

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието организира конкурс за најдобри фотографии на темите:
(1)  меѓуетничка интеграција во образованието;
(2) граѓански и демократски вредности кај младите.
Целта на конкурсот е да се покрене јавната свест за важноста на меѓуетничката интеграција, како и развивањето на граѓански и демократски вредности кај младите.

Право на учество
На конкурсот може да учествуваат сите наставници од сите основни и средни училишта во Република Македонија.
Секој учесник може да достави најмногу до две фотографии (по една за секоја од темите).

Правила на учество
Фотографиите треба да се достават со име и презиме, училиште и општина, како и контакт телефон, со назнака „За фото конкурс“, на: mimo.aplikacii@gmail.com
Заедно со секоја фотографија треба да се достави и краток опис на истата (1-2 реченици).
Краен рок за доставување на фотографиите е 31 март 2018 година.

Начин на гласање и награди
По првичната селекција на фотографии од страна на комисијата на проектот, пристигнатите фотографии ќе бидат објавени на Фејсбук страницата на Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), каде што ќе може да се гласа за нив.
Гласањето ќе трае од 10 април до 20 април 2018 година.
За двете теми ќе се одберат по три најдобри фотографии.
Првопласираните две фотографии ќе бидат наградени со лаптоп, второпласираните дела ќе добијат таблет, а за третите места предвиден е дигитален фото апарат.

Фотографиите мора да се во согласност со законските прописи за правата на интелектуална сопственост и правото на приватност. Организаторот го задржува правото да ги објавува фотографиите во своите јавни публикации и изданија.

*********************************************************************************

Konkurs shpërblyes për fotografitë më të mira

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim organizon konkurs për fotografitë më të mira në temat:
(1) integrimi ndëretnik në arsim;
(2) vlerat qytetare dhe demokratike tek të rinjtë.
Qëllimi i konkursit është të ngrihet vetëdija publike për rëndësinë e integrimit ndëretnik, si dhe zhvillimi i vlerave qytetare dhe demokratike tek të rinjtë.

Të drejtë pjesëmarrjeje
Në konkurs mund të marrin pjesë të gjithë mësimdhënësit e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë.
Çdo pjesëmarrës duhet t’i dorëzojë të paktën dy fotografi (nga një për secilën prej temave).

Rregulla të pjesëmarrjes
Fotografitë duhet të dorëzohen me emër dhe mbiemër, emrin e shkollës dhe komunës, dhe numrin e kontaktit, me titullin “Për konkursin e fotografive”, në: mimo.aplikacii@gmail.com
Së bashku me çdo fotografi duhet të dorëzohet edhe përshkrim i shkurtër për të njëjtën (1-2 fjali).
Afati përfundimtar për dorëzimin e fotografive është 31 mars 2018.

Mënyra e votimit dhe çmimet
Pas përzgjedhjes fillestare të fotografive nga komisioni i projektit, fotografitë do të publikohen në faqen e Fejsbukut të Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), ku do të mund të votohet për to.
Votimi do të zgjasë prej 10 prill deri më 20 prill të vitit 2018.
Në dy temat do të zgjidhen nga tre fotografi më të mira.
Dy fotografitë më të mira do të shpërblehen me laptop, veprat e plasuara në vendin e dytë do të fitojnë tablet, ndërsa për pozitat e treta është paraparë foto aparat.

Fotografitë duhet të jenë në pajtim me rregullat ligjore për të drejtat e pronësisë intelektuale dhe të drejtën e privatësisë. Organizatori e ruan të drejtën për t’i publikuar fotografitë në publikimet dhe edicionet e veta publike.

*********************************************************************************

USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Enetegrasyonu Projesi, aşağıda belirtilen konularda ödüllü en iyi fotoğraf yarışması düzenliyor:
(1) eğitimde etniklerarası entegrasyon;
(2) gençlerde vatandaşlık ve demokratik değerler.
Bu yarışmanın amacı, etniklerarası entegrasyonun önemine ilişkin bilincin artırılması yanısıra, gençlerde vatandaşlık ve demokratik değerlerin geliştirilmesidir.

Katılım Hakkı
İlana/yarışmaya, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki tüm ilkokul ve ortaokullardaki tüm öğretmenler katılabilirler.
Her katılımcı en fazla iki fotoğraf gönderebilir (her konu için birer tane).

Katılım Kuralları
Fotoğraflar, isim ve soyisim, okul ve belediye adı yanısıra irtibat telefonu ile birlikte “Foto İlanı İçin” ibaresiyle şu adrese gönderilmelidir: mimo.aplikacii@gmail.com
Her fotoğrafla birlikte, ilgili fotoğraf için kısa bir açıklama da gönderilmelidir (1-2 cümle).
Fotoğrafları son gönderme tarihi 31 Mart 2018 yılıdır.

Oylama Yöntemi ve Ödüller
Gönderilen fotoğraflar, Proje komisyonunun ilk seleksiyonundan sonra, oylamanın yapılacağı Makedonya Vatandaşlık Eğitim Merkezi (MVEM)’nin Facebook sayfasında yayınlanacaktır.
Oylama 10 Nisan’dan 20 Nisan 2018 yılına kadar sürecektir.
Her iki konu için en iyi üçer fotoğraf seçilecektir.
Birinci yeri alan iki fotoğrafa ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikinci yeri alan fotoğraflara tablet verilecek olup, üçüncü yeri alan fotoğraflar için de dijital fotoğraf makinesi verilmesi öngörülmüştür.

Fotoğraflar, telif hakkı ve özel yaşam hakkına ilişkin yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.  Organizasyonu gerçekleştiren kişi, fotoğrafları kendi kamu yayın ve basım mecralarında ilan etme hakkına sahiptir.

*********************************************************************************

Пројекат УСАИД-а за међуетничку интеграцију младих у образовању организује такмичење за најбоље фотографије на темама:
(1)  међуетничка интеграција у образовању;
(2) грађанске и демократске вредности међу младима.
Циљ конкурса је подизање јавне свести о важности међуетничке интеграције, као и развој грађанских и демократских вредности међу младима.

Права учешћа
На конкурсу могу учествовати сви наставници из свих основних и средних школа у Републици Македонији.
Сваки учесник може поднети највише две фотографије (по једна за сваку тему).

Правила учешћа
Фотографије треба поднети са именом, презименом, школом и општином, као и контакт телефон, са назнаком “За фото конкурс”, на: mimo.aplikacii@gmail.com
Уз сваку фотографију, треба навести кратак опис исте (1-2 реченице).
Крајни рок за подношење фотографија је 31. март 2018. године.

Начини гласања и додељивање награда
Након почетне селекције фотографија од стране комисије пројекта, примљене фотографије ће бити објављене на Фејсбук страници Македонског центра за грађанско образовање (МЦГО), на којој ће се моћи гласати за њих.
Гласање ће трајати од 10 априла до 20 априла 2018. године.
За обе теме биће изабране по три најбоље фотографије.
Првопласиране две фотографије ће бити награђене лаптопом, другопласирана дела ће добити таблет, а за трећа места су предвиђени дигитални фотоапарати.

Фотографије морају бити у складу са законским прописима о правима интелектуалне својине и праву на приватност. Организатор задржава право објављивања фотографија у својим публикацијама и издањима.

This activity is part of the Youth Ethnic Integration Project, funded by the United States Agency for International Development (USAID).