Educational animated videos

How to conduct student initiatives
This video is produced by the USAID Youth Ethnic Integration Project.
Како се спроведуваат ученички иницијативи
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Si zbatohen nismat e nxënësve
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Öğrenci inisiyatifleri/girişimleri nasıl uygulanıyor
This video is produced by the USAID Youth Ethnic Integration Project.
Како се реализују иницијативе ученика
This video is produced by the USAID Youth Ethnic Integration Project.
Kako se realizuju učeničke inicijative
This video is produced by the USAID Youth Ethnic Integration Project.
HEAD video on inclusive school culture – Macedonian subtitles
This video is produced by the HEAD Project.
HEAD video on inclusive school culture – Albanian subtitles
This video is produced by the HEAD Project.
Interactive video
The video is prepared as a part of the USAID Youth Ethnic Integration Project.
Безбедност во училишта
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Siguria në shkollat
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Процедури за чистење и дезинфицирање на училишната зграда
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Procedurat për pastrim dhe dezinfektim të objektit shkollor
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Организирање на дигитални работилници
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Organizimi i Punëtorive Digjitale
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Creative workshop
How to make a successful long-term joint activity?
Short-term joint activity
How to implement a short-term joint activity?
Integrated school club
How to successfully implement an integrated school club?
Integrated performance
How to implement an integrated performance?
Креативна работилница
Како се прави успешна долгорочна заедничка активност?
Краткорочна заедничка активност
Како се прави успешна краткорочна заедничка активност?
Интегрирана секција
Како се реализира успешна интегрирана секција?
Интегрирана приредба
Како се реализира една интегрирана приредба?
Punëtori kreative
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatgjatë i suksesshëm?
Aktivitet i përbashkët afatshkurtër
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatshkurtër i suksesshëm?
Seksioni i integruar
Si realizohet seksioni i integruar i suksesshëm?
Shfaqje e integruar
Si realizohet një shfaqje e integruar?
Yaratıcı çalıştay
Uzunvadeli başarılı ortak faaliyet hangi şekilde yapılır?
Kısa süreli ortaklaşa faaliyet
Kısavadeli başarılı ortak faaliyet hangi şekilde yapılır?
Entegre öğrenci kolu
Başarili entegre öğrenci kolu hangi şekilde uygulanır?
Entegre müsamere
Entegre müsamere hangi şekilde uygulanır?
Креативна радионица
Како се остварује успешна дугорочна заједничка активност?
Краткорочна заједничка активност
Како се остварује успешна краткорочна заједничка активност?
Интегрирана секција
Како реализовати успешну интегрирану секцију?
Интегрисана приредба
Како извести интегрисану приредбу?

 

Cartoons

Разлика – Dallim
Совет – Këshilla
Интервенции – Intervime